جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اسناد و مدارک

اساسنامه انجمن
جهت ملاحضه اساسنامه انجمن فایل ذیل را دانلود بفرمایید.
الحاقیه اساسنامه
جهت ملاحضه الحاقیه اساسنامه انجمن فایل ذیل را دانلود بفرمایید.
آئین‌نامه عمومی کمسیون ها
جهت ملاحضه آئین‌نامه عمومی کمسیون ها فایل ذیل را دانلود بفرمایید.
آئین‌نامه عمومی کمیته های تخصصی و فناوری
جهت ملاحضه آئین‌نامه عمومی کمیته های تخصصی و فناوری فایل ذیل را دانلود بفرمایید.
آئین نامه ارزیابی مشاركت و دسته‌بندی اعضای انجمن
جهت ملاحضه آئین نامه ارزیابی مشاركت و دسته بندی اعضای انجمن فایل ذیل را دانلود بفرمایید.

گزارش عملکرد
جهت ملاحضه فایل گزارش عملکرد هیات مدیره دور هشتم فایل ذیل را دانلود بفرمایید.
آیین نامه تضمین معاملات دولتی
جهت ملاحضه فایل آیین نامه تضمین معاملات دولتی فایل ذیل را دانلود بفرمایید.
آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه
جهت ملاحضه فایل آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه فایل ذیل را دانلود بفرمایید.
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
جهت ملاحضه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات فایل ذیل را دانلود بفرمایید.
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
جهت ملاحضه آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی فایل ذیل را دانلود بفرمایید.
نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع قانون حداکثر
جهت ملاحضه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع قانون حداکثر فایل ذیل را دانلود بفرمایید.
نحوه تعدیل پیمان های صنعت نفت
جهت ملاحضه نحوه تعدیل پیمان های صنعت نفت فایل ذیل را دانلود بفرمایید.
روش اجرایی تصدیق اصالت گواهینامه بین‌المللی
جهت ملاحضه روش اجرایی تصدیق اصالت گواهینامه بین‌المللی فایل ذیل را دانلود بفرمایید.

قانون تجارت
جهت ملاحضه قانون تجارت (کمسیون عدلیه) فایل ذیل را دانلود بفرمایید.
قانون حداکثر
جهت ملاحضه قانون حداکثر استفاده از توانایی فایل ذیل را دانلود بفرمایید.
قانون مالیات بر ارزش افزوده
جهت ملاحضه قانون مالیات بر ارزش افزوده فایل ذیل را دانلود بفرمایید.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
جهت ملاحضه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار فایل ذیل را دانلود بفرمایید.
قانون رفع موانع توليدرقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
جهت ملاحضه قانون رفع موانع توليدرقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور فایل ذیل را دانلود بفرمایید.
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جهت ملاحضه قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فایل ذیل را دانلود بفرمایید.