Close

نظرسنجی

  • وضعیت اشتغال نیروی انسانی چگونه است؟
  • وضعیت بکارگیری کارکنان در شرایط کرونایی
  • وضعیت سفارش ها، قراردادها و تعهدات قراردادی
  • چه تعداد قرارداد جاری با کارفرمایان و خریداران در دست اجرا دارید؟
  • فراوانی و پراکندگی طرفهای قراردادی دولتی و عمومی شما چگونه است؟
  • پراکندگی قراردادهای شما با شرکتهای اصلی (و زیرمجموعه های آنها) در مجموعه وزارت نفت چگونه است؟
  • پراکندگی قراردادهای شما با شرکتهای اصلی (و زیرمجموعه های آنها) در مجموعه وزارت نفت چگونه است؟
  • میزان مطالبات موجود و معوق (به تفکیک)