مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران پیرو دعوتنامه شماره 1400/711 مورخ 1400/09/03 از اعضای محترم انجمن جهت حضور در مجمع عمومی، در تاریخ 1400/09/29 راس ساعت 15:30 در اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید. این گردهمایی بزرگ با حضور پرشکوه اعضا در ساعت 16:30 به حد نصاب رسید و پس از پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و قرائت کلام الله مجید، با اعلام ریاست محترم هیات مدیره استصنا رسمیت یافت، در ادامه اقدام به انتخاب هیات رییسه مجمع از بین شرکت کنندگان گردید و آقایان هلالی،برمی، تبدلات، رعایایی و خانم محمودی به عنوان هیات رییسه انتخاب و در جایگاه قرار گرفتند. در ادامه به ترتیب آقایان محمدپور و صدیق گزارش عملکرد هیات مدیره دوره هشتم را خدمت اعضا گرامی و هیات رییسه مجمع ارائه کردند و سپس خزانه دار انجمن با ارائه گزارش مالی و پاسخ به سوالات کلی و جزیی هیات رییسه و حضار و همچنین شرح وضعیت مالی این بخش از گزارش را به پایان رساندند و بعد بازرس گزارش خود را در خصوص عملکرد و صورت های مالی هیات مدیره ارائه نمود که بعد از آن مورد تایید و تصویب اعضا قرار گرفت. سپس گزارش خزانه دار در خصوص افزایش ورودیه و حق عضویت ارائه و هر دو، مورد تصویب قرار گرفت. در ادامه به درخواست هیات رییسه نامزدهای انتخاباتی در جایگاه قرار گرفتند و به ترتیب کد عضویت با هدف معرفی خویش در مدت زمان دو دقیقه در جایگاه مربوطه قرار گرفتند، پس از اتمام معرفی کاندیدا، به درخواست ریاست هیات رییسه (آقای هلالی) شرکت کنندگان آراخود را در صندوق رای انداختند و پس از تایید مراحل توسط نمایندگان مربوطه، آرا توسط هیات رییسه مجمع در حضور نمایندگان وزارت کار و اتاق بازرگانی شمارش و قرائت گردید، نتایج شمارش آرا به قرار ذیل اعلام می گردد.

◻️▫️نتایج شمارش آرا انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران(هیات مدیره)

آقایان
کاوه زاده
ثقفی
جانی
پناهی
صدیق
میری
کریمی
حسینی نوروز
کیشانی
آقایان کاوندی، کاظمی و خانم حامدنیا علی البدل

◻️▫️نتایج شمارش آرا انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران(بازرس)

خانم یزدی
آقای حسنی صدر علی البدل

◻️▫️نتایج شمارش آرا انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران(هیات داوری)

آقای محمدپور