همایش اقتصادی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران روز دوشنبه مورخ 1402/04/12 در اتاق بازرگانی تهران با حضور جامعه شناس برجسته (آقای محمد فاضلی) برگزار شد.