ه نقل از روابط عمومی استصنا، در دومین روز بازدید از کارخانجات شرکت های عضو، اعضای هیات مدیره و دبیر این تشکل از شرکت های ماشین های دوار خاور طوس، پرتو صنعت پاژ، پارت سازی مشهد و مشهد صدرا بازدید بعمل آوردند و با مدیران ایشان در خصوص مسائل کسب و کار و تولید مذاکره گفتگو نمودند.

ماشین های دوار خاور طوس

پرتو صنعت پاژ

پارت سازی مشهد

مشهد صدرا