گزارش بازدید استانی

بازدیدهای دوره ای از شرکتهای عضو انجمن که در دستور کار هیات مدیره دوره نهم استصنا قرار گرفته و تاکنون از امکانات و خطوط تولید بیش از سی شرکت عضو که نسبت به ارسال دعوتنامه اقدام کرده بودند بازدید بعمل آمده است، هرچند در اغلب موارد بازديدها فشرده بوده اما با توجه به تبادل اطلاعات مفید و سازنده بین اعضا و مسئولین انجمن نقش موثری در شناسایی مشکلات و احصاء توانمندیها داشته است.
فرصت حاصل از بازدیدها هم افزایی بیشتر ، استفاده مناسب تر از خرد جمعی و اصلاح رویه های ناکارامد را موجب شده است.
در بازدید دو روزه ای که از تعدادی از صنایع فعال شهر مشهد در ۲۰ و ۲۱ تیرماه سال جاری و همچنین نشست اعضای هیات مدیره با تعدادی از اعضا برگزار شد ، منجر به شناخت بهتر از ظرفیتهای عظیم استانی اعضا و هم اندیشی برای رفع موانع و مشکلات آنها گردید.
شایان ذکر است که در برنامه اخیر از تواتمندبهای شرکتهای پدیده انرژی پارسیان، ثنا مبدل، ستاره صنعت پارت، ماشین های دوار خاور طوس، پرتو صنعت پاژ، پارت سازی مشهد و مشهد صدرا بازدید و با مدیران عامل این شرکتها و هفت شرکت عضو دیگر مستقر در استان خراسان دیدار و گفتگو شد. که یکی از مهمترین محورهای مطرح شده در جلسه افزایش تعاملات، مشارکت حداکثری اعضا در تصمیم سازیهای تشکلی و احصاء ساختاریافته توانمندیها و شناسایی و رفع موانع کسب و کار بود که پیشنهاد شد جهت دستیابی به این هدف ایجاد شعبه استانی خراسان بزرگ بررسی و موضوع درصورت طرح و تصویب در هیات مدیره انجمن اجرایی گردد.

روابط عمومی استصنا