هادی امیر شقاقی مدیر عامل شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران در مورد حمایت از دانش بنیان ها و اقدامات این مجموعه در راستای جلوگیری از خروج ارز و حمایت از تولید داخلی گفت: سیاست این شرکت در قالب موارد از جمله، تسهیل در قراردهی شرکت های دانش بنیان در فهرست تامین کنندگان ارزیابی شده در (AVL) برای تامین قطعات راهبردی و همچنین همکاری با شرکت های دانش بنیان برای تولید تجهیزات و قطعات راهبردی داخلی و نیز توسعه دانش فنی فرایند مایع سازی گاز و سایر فرایند های مرتبط جمع بندی می گردد.مدیر عامل شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران در راستای حمایت از تولید داخل و معرفی برنامه هایی جهت تولید و جایگزینی کالاهای مورد نیاز وارداتی به این مهم اشاره می کند که با توجه به تامین قطعات راهبردی که یکی از عمده ترین حوزه های فعالیت شرکت های دانش بنیان بوده و با اعتماد به توان شرکت های دانش بنیان داخلی و قراردهی شرکت های مذکور در فهرست تامین کنندگان کالا و تجهیزات می توان از خروج ارز جلوگیری و از تولید داخل حمایت کرد.