چهل و نهمین جلسه هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران صبح امروز دوشنبه(مورخ 1402/09/20) در دبیرخانه این تشکل برگزار شد. در این نشست اعضا پیرامون بررسی و تصویب گزارش عملکرد هیأت مدیره ،بررسی بودجه پیشنهادی به مجمع و ورودیه و حق عضویت پیشنهادی، بررسی برنامه روز مجمع و همچنین بررسی درخواست تاسیس شعبه خراسان و نهایتا تایید آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.