📌چهارمین جلـسـه هیــأت داوری هم اکنون (مورخ1400/11/05) در دبیرخانه استصنا در حال برگزاری می باشد. در این نشست اعضا پیرامون انجمن و شرایط روز جامعه به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت، سپس با حضور یکی از اعضا انجمن جهت بررسی، رسیدگی و حل مشکل ایشان جلسه را ادامه خواهند داد.