🔴چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره نهم  در حال حاضر در دبیرخانه انجمن در حال برگزاری میباشد در این نشست اعضا پیرامون گزارش کارگروه ها و بررسی و تعیین رئوس برنامه ها تا پایان فروردین ماه 1401 به بحث و تبادل نظر می پردازند.