پنجاه و دومین جلسه هیأت مدیره روز دوشنبه مورخ 1402/12/14 در دبیرخانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شد.در این نشست اعضا پیرامون گزارش پنجمین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در جزیره کیش به بحث و تبادل نظر پراختند و در ادامه هیات رییسه شورای راهبردی دانش بنیان استصنا از میان داوطلبان انتخاب شدند.