📌پانزدهمـیــن جلسـه هیـأت مـدیـره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران هم اکنون (دوشنبه 1401/03/30)در حال برگزاری می باشد در این نشست که با هدف بازدید از شرکت های عضو در مجموعه گداختار برگزار می شود. پس از معرفی گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار به بررسی عملکرد کمیته های تخصصی و راهکارهای افزایش اثربخشی، کمیته دانش بنیان، فدراسیون ماشین سازها ،تصویب عضویت اعضای متقاضی جدید و ارائه گزارش دبیر ( نمایشگاه، برنامه های عملیاتی 1401 ) خواهند پرداخت.