جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

هیات داوری

هیأت داوری انجمن متشکل از 9 عضو اصلی و 3 عضو علی البدل است که از بین اعضای معتمد، خوش نام و صاحب تجارب مفید و به تشخیص مجمع عمومی عادی انتخاب گردیده که موجب حسن اجرای امور، حفظ حقوق، ایجاد روابط خوب و برقراری عدالت بین اعضا و تحکیم و ارتقای انجمن می‎شود.