همایش تاثیر چالش های اجتماعی در توسعه اقتصادی و فضای کسب و کار روز گذشته (دوشنبه- 1402/04/12) در اتاق بازرگانی تهران با حضور جامعه شناس برجسته آقای دکتر محمد فاضلی و جمعی از اعضا برگزار شد.