بمنظور بررسی تأثیر چالش های اجتماعی در توسعه اقتصادی فضای کسب و کار، همایشی را در روز دوشنبه مورخ 12/04/1402 با حضور جامعه شناس برجسته سیاسی کشور جناب آقای دکتر محمد فاضلی برگزار نماید. لذا از شرکت های عضو انجمن که تمایل به حضور در همایش یاد شده را دارند، درخواست می گردد، مراتب را تا تاریخ 06/04/1402 به دبیرخانه منعکس فرمایند.

فراخوان 007
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با”همایش تأثیر چالش های اجتماعی در توسعه اقتصادی فضای کسب و کار” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.