هفدهمین جلسه هیأت مدیره دوره نهم هم اکنون(1401/05/10) در دبیرخانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در حال برگزاری می باشد در این نشست اعضا پیرامون بودجه رسانه و مطبوعات، ارزیابی خروجی کمیسیون ها، گزارش همایش با حوزه کارفرمایی، ارزیابی عملکرد کارگروه ها ، ارزیابی عملکرد کمیته های تخصصی به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.