📌 هشتمین جلـسـه هیــأت مدیره دوره نهم هم اکنون (1400/12/09)در دبیرخانه استصنا در حال برگزاری می باشد در این نشست اعضا پیرامون گزارش سومین نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی، بررسی پیوستن به فراکسیون تشکل های اتاق بازرگانی ایران ، تشکیل شرکت تأمین تجهیزات استصنا ( P)، تشکیل شرکت سرمایه گذاری و برنامه مالی سال آتی به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.