🔴هشتاد و هفتمین نشست کمیسیون توسعه بازار روز گذشته (مورخ 1400/10/13) در دبیرخانه انجمن برگزار شد، در این جلسه پس از انجام انتخابات داخلی به ترتیب آقایان  امیرهوشنگ کاوه زاده به سمت رییس کمسیون، مجید محمدپور به سمت نایب رییس کمسیون و حسن کاظمی به سمت دبیر کمسیون انتخاب گردیدند و در ادامه  اعضا، پیرامون توسعه بازار داخل به بحث و تبادل نظر پرداختند.