✅جلسه هم اندیشی مدیران استصنا و اپک روز گذشته مورخ 1401/09/21 در دبیرخانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شد.در این دیدار موضوعاتی نظیر برگزاری همایش مشترک، برگزاری جلسات B2B سازندگان با پیمانکاران و پیگیری موضوعات مشترک در قالب یک کارگروه در دستور کار قرار گرفت.