به گزارش روابط عمومی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، نشست هم اندیشی شبکه آزمایشگاهی استصنا روز سه شنبه مورخ 1402/12/09 در اتاق بازرگانی تهران با حضور احسان ثقفی-ریاست هیات مدیره و دبیر انجمن برگزار شد. هدف از این نشست تاسیس شبکه آزمایشگاهی استصنا عنوان شده است.در این جلسه مسولین و اعضا پیرامون موضوع مذکور به بحث و تبادل نظر پرداختند و قرار شد طرح کلی جهت تصمیم گیری نهایی آماده گردد.