✅نشست هم اندیشی حوزه بازاریابی، فروش و توسعه بازار،با حضور رئیس و نایب رئیس هیات مدیره استصنا، هم اکنون در اتاق بازرگانی تهران در حال برگزاری

می باشد.

می باش