اولین نشست هم اندیشی نمایندگان انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با شرکت های عضو در استان خراسان در خصوص تشکیل شعبه استصنا در خراسان روز چهارشنبه-مورخ1402/08/24)در شهر مشهد برگزار شد.در این نشست در ارتباط با ارزیابی نیازها و انتظارات اعضای استان و راهبردها،انتخاب هیأت رئیسه شعبه استان خراسان و همچنین تهیه و تنظیم صورتجلسه نصاب اعضاء جهت درخواست تشکیل شعبه استان و تصمیمات مربوطه به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.