روز گذشته (دوشنبه مورخ 1401/09/07) نشست شرکت مهندسی و تامین استصنا(p) با حضور اعضای هیات موسس در دبیرخانه استصنا برگزار شد.