نشست مشترکی فی مابین ریاست هیات مدیره استصنا و ریاست پارک علم و فناوری پیرامون عقد تفاهم نامه ای مشترک با هدف بهره برداری موثر اعضای انجمن مستقر در استان خراسان از امتیازات پارک برگزار شد.