جهت دریافت متن مقاله استفاده حداکثری از چاه کم بازده فایل پیوست را دانلود بفرمایید.

مقاله احیا