چشمانداز انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران را چگونه می بینید؟
با توجه به اقداماتی که در سال گذشته توسط هیات مدیره دوره نهم صورت گرفته، انتظار میرود که ما همافزایی بیشتری را در انجمن داشته باشیم. حضور و مشارکت اعضا قابل توجه شده، میزان ضریب نفوذ انجمن در حوزههای حاکمیتی و کارفرمایی افزایش پیدا کرده و شبکه ارتباطی و اطلاعاتی انجمن گسترده شده است. از این رو انتظار میرود که ما بتوانیم با تدوین اهداف و راهبردهای بلند مدت، با توجه به این ظرفیتهایی که ایجاد شده، دستیابی به مسیر رو به رشدی داشته باشیم.

لطفا درمورد خدمات جدید انجمن برای اعضا توضیحاتی بفرمایید.
یکی از موضوعاتی که در این دوره مورد توجه اعضای محترم هیات مدیره بوده، توسعه بازار شرکتها بوده که هم توسعه بازار داخلی و هم خارجی مورد توجه قرار گرفته است. در بازارهای داخلی، اطلاع رسانی، شناسایی توانمندی شرکتها و ارائه آن به کارفرما جزو ضروریتهاست. در حوزه بازاریابی خارجی نیز کاهش هزینههای صادرات، شناسایی بازار، تحلیل بازار و موارد این چنینی بسیار مهم است که ما بتوانیم شناسایی کنیم و هزینهها را کاهش دهیم. با توجه به اینکه شرکت مدیریت زنجیره تامین هم تاسیس شده، انتظار میرود که این امکانات بتواند در توسعه بازارهای خارجی نقش مهمی داشته باشد.

از نظر جنابعالی نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی 1403 چگونه بود؟
نمایشگاه نفت، یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی و تجاری حوزه صنعت است. خوشبختانه هرسال استقبال خوبی داریم و از نظر کمی و کیفی قابل ملاحظهست و جای تقدیر دارد. متاسفانه مشکلی که هرسال با آن رو به رو هستیم، محدودیت فضا برای شرکتهای تولیدیست. امسال هم متاسفانه تعدادی از اعضای انجمن به علت محدودیت فضا امکان حضور در نمایشگاه را پیدا نکردند. شرکتهای توانمند دیگری که خارج از انجمن هستند، که تعداد آنها حدود دوهزار شرکت برآورد میشود، از حضور در نمایشگاه محروم شدند. باید به دنبال ایجاد فضا و روشهای جدید برای ارائه توانمندی شرکتهای تولید کننده باشیم تا بتوانیم از این پتانسیل به درستی استفاده کنیم.

برنامه هیات مدیره برای استفاده بیشتر از پتانسیل اعضای استصنا چیست؟
انجمن درواقع با حضور و مشارکت اعضای خودش معنا پیدا میکند و ما تمام تلاش خود را میکنیم که هم در ساختار و هم در اجرا، به شکلی مشارکت اعضا را بیشتر کنیم. در ساختار،کمیتههای تخصصی را بازنگری کرده و گروههای کاری تخصصی را طراحی کردیم، وظایفشان و انتظارات انجمن از آنان را تشریح کردیم، شورای دانش بنیان را مجددا بازنگری و تیمسازی کردیم و وظایف دستور کارشان گسترده شده است. بازدیدی که از حوزه تولید کننده ها انجام میشود، افزایش تعداد شعب، که اولین شعبه (شعبه خراسان) در این دوره تاسیس شد و قرار است دو شعبه دیگر نیز تاسیس شود. با این روشها ما مشارکت اعضا را افزایش میدهیم و از حضورشان برای ارتقای جایگاه تشکلی استفاده میکنیم.

درمورد فعالیتهای استصنا برای حل مشکلات اعضا بفرمایید
تنوع مشکلات تولیدکنندهها بسیار زیاد است. شاید اگر بخواهیم شاخصها و سرتیترهای اصلی آنان را نام ببریم، بین 30 تا 35 عنوان میشود. از تامین ارز گرفته تا مسائل مربوط به دارایی و بیمهای و بانکها و غیره. یک بخشی از اینها به دلیل وجود قوانین و مقررات است که بعضا با کمبود مطالعه پژوهشها مدور میشود و به تولیدکنندهها صدمه میزند، که اینها در حوزه قانونگذاری انجمن ارتباط مستمر با مجلس و نمایندگان مجلس دارد. در حوزه نظارت بر اجرا و تفسیری که از اجرای قوانین میشود، چون بعضا سلیقهای است میتواند صدماتی به تولیدکنندگان بزند که در آن حوزه نیز ما سعی میکنیم با ارتباطی که با حوزههای حاکمیتی داریم، این موانع را برداریم. ولی مهمترین اتفاقی باید در انجمن بیفتد این است که اعضای ما توانمند شوند. ما این موانع را یک شبه نمیتوانیم برداریم. ناچاریم که خود را قویتر کنیم و در کنار هم باشیم. به طور مثال در حوزه صادرات، برنامه ما این است که سی مرغ را به سیمرغهای صادراتی تبدیل کنیم و به کشورهای هدف اعزام کنیم. همین اعمال در داخل نیز باید انجام شود از حداکثر توانایی خود استفاده کنیم. شبکه آزمایشگاهی استصنا هم یکی از این اقداماتیست که برای همافزایی و کنار هم قرار گرفتن و استفاده از منابع مشترک برای موضوعات سازمانی کشور است.