دکتر بهارفر رئیس کمیسیون راهبردی در ارتباط با چشم‌انداز استصنا گفت:
اگر شما کارنامة استصنا را از زمان تاسیس تا به امروز مشاهده کنید رو به رشد بوده است. می‌توانم بگویم لازم بوده اما کافی نبوده است. دست‌اندازهای زیادی سر راه بوده است و استصنا هم نمی‌تواند از حلقة اقتصادی و فنی کشور دور باشد. ولی حرکت رو به جلو بوده است و انشالله این حرکت ادامه پیدا بکند و به آن نقاطی که مدنظر هست برسیم.

بفرمایید خدمات جدید انجمن برای اعضاء چیست؟
ما مدتی با بحران ملک روبرو بودیم که خوشبختانه با تدابیر هیئت مدیرة محترم به سرانجام رسید و این دغدغه مرتفع شده است. در صدد هستیم تا بتوانیم رابطة بین حوزة کارفرمایی و اعضای خودمان را بیش از پیش ارتقاء دهیم که این ارتباط به حد مطلوب خودش برسد. زیرا دو نهاد کارفرمایی و نهاد سازنده بدون یکدیگر مفهومی ندارند و استصنا می‌تواند یک پل ارتباطی بین این دو باشد و برای پرداختن به منافع اعضای خودش و پرداختن به شاکلة کلی صنعت نفت کشور، را رگولاتوری کند.

دکتر دیدگاهتون در ارتباط با نمایشگاه رو بفرمایید :
نمایشگاه مانند نمایشگاه‌های قبل بود. تفاوت‌هایی داشت، حضور خارجی‌ها کم‌رنگ بود که هم می‌تواند فرصتی برای داخلی‌ها باشد و هم می‌تواند از نظری آفت به‌حساب بیاید، زیرا رقابت و ارزیابی کیفی را تا مقداری از بین می‌برد.

لطفا در ارتباط با برنامة هیئت مدیره برای استفادة بیشتر از پتانسیل انجمن و اعضاء توضیحاتی بفرمایید.
ما سالها بر روی یک سند استراتژیک کار کرده‌ایم که امیدوار هستم امسال بتوانیم مقداری از این سند را اجرایی کنیم تا بتوانیم اکوی نیازهای اعضاء را به‌صورت جمعی یا فردی بشنویم و متناسب با نیازهایی که از طرف اعضاء عنوان می‌شود با توجه به بضاعت انجمن برنامه‌ریزی کنیم و آنها را انجام دهیم.

استصنا جهت مرتفع کردن مشکلات اعضاء چه اقداماتی انجام داده است؟
می‌توانم بگویم استصنا در راستای این رسالت تمام توان و تلاش خودش را به کار بسته است و واقعاً کوتاهی نکرده است. حال اینکه چه مقدار در این مورد موفق بوده است و چه مقدار توفیق داشته است توسط دیگران باید پاسخ داده شود که البته شرایط کلی کشور هم باید درنظر گرفته شود. ولی با اطمینان می‌گویم که تلاش شبانه‌روزی بوده است.