✅مجمع فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران روز گذشته مورخ 1401/10/27 در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.در این مجمع پس از رسیدن به حد نصاب و استماع گزارشات عملکرد مالی و بازرس ، عملکرد حساب ها به تصویب رسید و سپس در انتخابات هیات مدیره و بازرس، آقای احسان ثقفی از انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با کسب 26 رای از 31 رای اخذ شده به عضویت هیات مدیره نایل شدند و در ادامه آقای حسن کاظمی از استصنا به عنوان کاندید بازرسی معرفی شده و با اخذ 15 رای برابر با کاندید دیگر پس از قرعه کشی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.