در ادامه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن استصنا به درخواست هیات رییسه نامزدهای انتخاباتی در جایگاه قرار گرفتند و به ترتیب کد عضویت با هدف معرفی خویش در مدت زمان دو دقیقه در جایگاه مربوطه قرار گرفتند، پس از اتمام معرفی کاندیدا، به درخواست ریاست هیات رییسه (آقای هلالی) شرکت کنندگان آراخود را در صندوق رای انداختند