مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران خزانه دار انجمن با ارائه گزارش مالی و پاسخ به سوالات کلی و جزیی هیات رییسه و حضار و همچنین شرح وضعیت مالی این بخش از گزارش را به پایان رساندند.

سپس گزارش خزانه دار در خصوص افزایش ورودیه و حق عضویت ارائه و هر دو، مورد تصویب قرار گرفت.