مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن استصنا پس از تایید مراحل توسط نمایندگان مربوطه، آرا توسط هیات رییسه مجمع در حضور نمایندگان وزارت کار و اتاق بازرگانی شمارش و قرائت گردید، نتایج شمارش آرا به قرار ذیل اعلام می گردد.