در مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران به ترتیب آقایان محمدپور و صدیق گزارش عملکرد هیات مدیره دوره هشتم را خدمت اعضا گرامی و هیات رییسه مجمع ارائه کردند