شریه سال سوم

شماره 5

تابستان 1402

نشریه سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران منتشر شد.

جهت مشاهده فایل نشریه از طریق ذیل اقدام فرمایید.

nashrie naft va gaz-6-f