قابل توجه اعضا محترم

جهت دریافت نسخه الکترونیک فصلنامه استصنا  سال دوم-شماره چهارم از طریق فایل ذیل اقدام فرمایید.

nashrie naft va gaz-18