قابل توجه کلیه شرکت های عضو
فراخوان 004
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “بازدید از کارخانجات شرکت عضو در شهر مشهد”فایل پیوست را مطالعه فرمایید.