📌                                ” کاندیدهای بازرسی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران”
قابل توجه کلیه شرکت های عضو
مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران مورخ 1401/10/12 در اتاق بازرگانی ایران با حضور پرشکوه اعضا برگزار خواهد شد.
*فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران منتشر شد*

** جهت مشاهده اطلاعیه های مربوط به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران فایل های ذیل را دانلود فرمایید.

 اطلاعیه 01
 اطلاعیه 02.docx
اطلاعیه 03
***مشاهده فرم کاندیداتوری
***معرفی نماینده جهت حضور در مجمع

*** مشاهده ماده 41 اساسنامه

 

 

 

ماده 41 اساسنامه.

*** متن کامل اساسنامه

اساسنامه