به گزارش خبرنگار استصنا،مهندس یزدان رناسی گفت: شرکت کهرنگ لاستیک از سال ۱۳۷۷ آغاز به کار کرده که در زمینه پروژه های سنگین دریایی و ضربه گیرهای اسکله فعال است که برای پهلوگیری کشتی ها استفاده می شود و همچنین زیر سری پلها که روی پل کار می شود برای شرکت های مختلف انجام می دهد.

این عضو استصنا افزود: به کشورهای عراق و افغانستان خدمات صادراتی انجام می دهیم که در خصوص برگشت حاصل از صادرات وقفه های ایجاد می شود که با توجه با این شرایط چاره ای نداریم.

این عضو هیئت مدیره شرکت کهرنگ لاستیک بیان کرد: بیشترین مشکل شرکت را بحث تحریم ها دانست و با این شرایط نمی توانیم ال سی باز کنیم تا بانک های بین المللی و شرکتهای خارجی کار کنیم.

رناسی در پایان گفت: امیدواریم شعار افزایش تولید عملی شود و در این زمینه دولت حمایت کافی از تولیدکنندگان داشته باشد.