عرض تبریک و شادباش به خانواده بزرگ استصنا
مدیرعامل گروه مپنا، عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران به صمت وزارت صنعت، معدن و تجارت نایل گردید.