🔴سومین جلسه هیات مدیره استصنا هم اکنون (1400/10/20)در دبیرخانه انجمن در حال برگزاری می باشد در این نشست اعضای هیات مدیره پیرامون بررسی و تعیین رئوس برنامه ها تا پایان فروردین ماه 1401، تشکیل تیم ایجاد هم افزایی و آخرین گزارش وضعیت ملک خریداری شده انجمن به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.