شرکت نفت فلات قاره یکی ز شرکت های مهم صنعت نفت و یکی از وظایف آن اجرای قراردادها در زمینه اکتشاف، توسعه و تولید نفت خام و گاز طبیعی و فرآورش و انتقال نفت خام و فراورده های نفتی به مخازن و بنادر مربوط به بارگیری در محدوده جغرافیایی خلیج فارس و دریای عمان به استثنای پارس شمالی و جنوبی است. با هدف فعالیت و شرح وضعیت توسعه ای میادین این شرکت، علیرضا مهدی زاده مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران گفت:
مهمترین برنامه ها و اقدامات انجام شده در این شرکت که به عنوان پیشتاز توسعه نفت و گاز در پهنه دریای عمان و خلیج فارس شناخته شده است و وظایف سازمانی این شرکت در دو دسته عملیاتی و توسعه ای قابل تقسیم بندی است. سال 1401 در مناطق عملیاتی و سکوهای دریایی و با پشتیبانی و حمایت مدیران و کارکنان ستادی پیشرفت چشمگیری در اغلب برنامه های عملیاتی و توسعه ای این شرکت رخ داده است و در حوزه برنامه های توسعه ای اقداماتی چون تحقق برنامه افزایش تولید ناشی از تکمیل طرح افزایش تولید در میادین سیوند و اسفند ، حاصل شده که باعث پیشرفت در طرح افزایش تولید میدان مشترک فروزان، حفاری و تکمیل 32 حلقه چاه در میادین مختلف این شرکت قابل اشاره است. همچنین تعمیرات و بازسازی مخازن ذخیره نفت خام که نقش مهمی در برنامه ریزی صادرات ایفا میکنند نیز با اولویت پیگیری 500 هزار بشکه در سال جاری به ظرفیت ذخیره سازی این شرکت افزوده است .مهدی زاده در ادامه گفت: در حوزه عملیاتی اگر چه طی سال های گذشته و به دلیل برخی محدودیت های مالی و سیاسی، برنامه نوسازی تاسیسات این شرکت در مقایسه با برنامه مطلوب فاصله داشته است اما با پیگیری های بعمل آمده تعداد 8 دستگاه توربوژنراتور در انواع مختلف تکمیل شده و با موفقیت به فرایند تولید این شرکت اضافه شده است.