رویداد فناورانه پتروفن زون ۲ که با حضور موثر و چشمگیر اعضای استصنا از ۱۵ مهر در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر آغاز بکار کرده بود امروز با سخنرانی مهندس ثقفی رئیس هیات مدیره استصنا ، دکتر برزگر مدیرعامل منطقه ویژه و تنی چند از مسئولین و مقامات کشوری و لشگری بکار خود خاتمه داد.بررسی میدانی حاکی از رضایت شرکتهای تولیدی و حوزه کارفرمایی از روند اجرایی رویداد داشته و بگفته دکتر کشکولی معاونت پژوهش منطقه ویژه پتروشیمی حضور و حمایت معنوی استصنا موجب رشد ۳۰۰ درصدی تفاهمات در این دوره شده که نشان از توانمندی شرکتهای حاضر در رویداد برای رفع نیازهای فناورانه حوزه پتروشیمی دارد.