صادرات ۷۱۰ میلیون یورویی تجهیزات صنعت از ابتدای آغاز به‌کار دولت سیزدهم


رئیس
هیئت‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: در ۲.۵ سال اخیر، ۷۱۰
میلیون یورو صادرات داشته‌ایم که این رقم فقط ۱۰درصد توان ما بوده است و
انتظار داریم تا دو سال آینده ۱۰۰درصد توان صادراتی‌ محقق شود…

ادامه خبر از طریق لینک ذیل


https://www.shana.ir/news/640924/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B7%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1