انعکاس نشست خبری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در خبرگزاری مهر…

رئیس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: سالانه نزدیک به ۷۱۰ میلیون یورو صادرات تجهیزات داریم…..

جهت مشاهه متن کامل خبر از طریق لینک ذیل اقدام بفرمایید.


https://www.mehrnews.com/news/6098086/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B7%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA