روز چهارشنبه مورخ 1400/10/15 رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و همراهان در دیدار با وزیر نفت در ارتباط با مشکلات سازندگان داخلی در ارتباط با موراد ذیل که بعضا به آن ها اشاره می گردد به بحث و تبادل نظر پرداختند.

1- بازنگری قراردادهای مربوط به سازندگان ، پیمانکاران و مشاوران
2- تجمیع و اعلام تجهیزات مورد نیاز چهار شرکت اصلی وزارت نفت، در بازه 3 تا 5 ساله
3- ایجاد صندوق ویژه برای حمایت از تولید داخل و تجاری سازی آن
4-اعمال تعدیلات بر مبنای تغییر نرخ ارز بمنظور جبران بخشی از خسارات وارده به سازندگان داخلی
5-باور و اعتماد بخش خصوصی و واگذاری حوزه های ساخت تجهیزات به بخش خصوصی واقعی از در مقابل خصولتی ها
6-به رسمیت شناختن خرید از کنسرسیوم های تخصصی محصول محور و شرکتهای جوینت ونچر
7-توقف خرید خارجی بشرط عقد قرارداد مشارکت با سازنده توانمندی داخلی بجهت انتقال تکنولوژی با نظارت بخش‎های تخصصی
8-افزایش مبلغ پیش پرداخت متناسب با درصد عمق ساخت داخل
9-ابلاغ پذیرش تضامین صندوق ها دانش بنیان برای تمامی اقلام ساخت داخل
10-گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای خریدهای داخلی شرکتهای تابعه (LC / ریالی)
11-بهره‎گیری بیشتر و موثرتر از ظرفیتهای انجمن های صنفی کارفرمایی در قراردادها بعنوان حکم مرضی الطرفین
12-اعطای کرسی دائمی به استصنا در هیات حل اختلاف و صندوق پژوهش نفت
13-برقراری وحدت رویه بین قراردادهای خارجی و قراردادهای داخلی
14-اصلاح زنجیره تامین مربوط به شرکتهای خارج از AVL با مشارکت انجمن های تخصصی
15-تعیین و معرفی نماینده ای از جانب وزیر محترم نفت بمنظور برگزاری جلسات مستمر (حداقل دوماه یکبار) برای استماع نظرات ، مشکلات و پیشنهادات سازندگان و انتقال آنها به مقام محترم وزارت نفت
16-عملیاتی نمودن فاکتورینگ موضوع ماده 8 قانون حداکثر در شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت
17-صدور دستور العمل ویژه جهت بهره مندی با همکاری انجمن های تخصصی صاحبان طرحها و مشاوران مهندسی جهت تجهیزات و اعلام ساخت داخل