هم اکنون دیدار و گفتگو مسئولین انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور (آقای ستاری) در دبیرحانه استصنا در حال برگزاری می باشد.