دویستمین جلسه کمیسون راهبردی عصر روز گذشته(سه شنبه مورخ 1401/08/10) در دبیرخانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شد.در این نشست اعضا به همفکری پیرامون رتبه بندی اعضاء  و بازنگری ساختار کمیسیون ها ( تعداد، گردش کار و …) به  بحث و تبادل نظر پرداختند.