دویستمین جلسه کمیسون راهبردی عصر روز گذشته(سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰) در دبیرخانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شد.در این نشست اعضا به همفکری پیرامون رتبه بندی اعضاء  و بازنگری ساختار کمیسیون ها ( تعداد، گردش کار و …) به  بحث و تبادل نظر پرداختند.