دومین نشست کمیته اساسنامه صبح امروز دوشنبه (مورخ 1403/01/27) در دبیرخانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شد.در این نشست تغییرات پیشنهادی اداره کار و تطبیق با اساسنامه موجود مورد بررسی قرار گرفت.