🔴دومیـن جلسـه هیأت مدیـره دوره نهــم انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران هم اکنون در دبیرخانه این انجمن (امروز دوشنبه مورخ 1400/10/13)در حال برگزاری می باشد، در این نشست اعضا پیرامون بررسی آیین نامه کارگروه ها، تعیین مسئولین کارگروه‎های مشترک، بررسی آیین نامه داخلی هیأت مدیره و بررسی و تعیین رئوس برنامه های سه ماهه به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.