📌دهمـیـن جلسـه هیـأت مدیــره دوره نهـم در دبیرخانه استصنا در حال برگزاری می باشد در این نشست پیرامون گزارش جابه جایی دبیرخانه، نحوه جانمایی نمایشگاه بین المللی نفت تهران ، مشکل افزایش قیمت تمام شده محصولات در پروژه ها، بررسی برنامه سال 1401 و برنامه کارگروه ها به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.