🔴به موجب مصوبه هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران آقای عباس فتحی به عنوان دبیر این تشکل منصوب شد.